Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl >Artykuły dla kategorii ‘Finanse

Postępowanie celne a przedstawicielstwo

Postępowanie w sprawach celnych odbywa się zgodnie z przepisami zamieszczonymi w Ordynacji podatkowej z uwzględnieniem odrębności przewidzianych w ustawie Prawo celne. Czynności związane z postępowaniem mogą być wykonywane przez przedstawiciela, w tym przez agencję celną, spedytora lub przewoźnika. Czynności dokonywane przez przedstawiciela w granicach udzielonego mu upoważnienia wywołują skutki bezpośrednio dla osoby, która go ustanowiła. Przedstawiciel może ponadto udzielić dalszego upoważnienia do wykonania czynności. Niemniej wymagana jest zgoda osoby udzielającej upoważnienia. Jak zostało wspomniane wyżej, funkcję przedstawiciela może pełnić agencja celna.

Właściwość organów celnych

Organ pierwszej instancji w postępowaniu celnym jest to naczelnik urzędu celnego. W niektórych sprawach będzie nim dyrektor izby celnej i Minister Finansów w przypadku stwierdzenia z urzędu nieważności decyzji ostatecznej dyrektora izby celnej. Dyrektor izby celnej jest zarazem organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu celnego oraz organem odwoławczym od decyzji wydanych przez inne organy celne określone w przepisach. Dyrektor izby celnej jest również organem odwoławczym od decyzji wydanych przez niego w pierwszej instancji. Organem celnym jest też Szef Służby Celnej oraz Minister Finansów. Są to zarazem organy pierwszej instancji i organy odwoławcze. Takie ukszta

Odroczenie terminu płatności przez organ celny

Możliwość odroczenia płatności należności przez organ celny została przewidziana w ustawie Prawo celne. Odroczenie terminu płatności następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy organ. Wnioskodawca musi jednak spełniać dwa warunki. Organ celny wydaje pozwolenie na odroczenie terminu płatności, jeżeli wnioskodawca nie popełnił poważnego bądź powtórnego naruszenia przepisów prawa celnego, a także jeśli daje on gwarancję, że należycie wykona obowiązki wynikające z tych przepisów. Szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pozwoleń na odroczenie terminu płatności należności są określone w rozporządzeniu wydanego przez Ministra Finans