Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl >Artykuły dla kategorii ‘Podstawy finansów

Weksel – co to jest?

Weksel jest papierem wartościowym oraz pełni funkcję instrumentu płatniczego w obrocie dewizowym. Weksle znajdują szerokie zastosowanie w obrocie gospodarczym. Dokumenty tego typu są sporządzane w postaci przewidzianej w prawie. Zawierają one bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty sumy pieniężnej. W treści weksla określa się również termin i miejsce zapłaty oraz osobę  zobowiązaną do wypłacenia określonej kwoty. Wypełnione weksle mogą być wręczone zamiast zapłaty w ramach dokonywania transakcji handlowych. Można je także złożyć do dyskonta w banku. Bank może natomiast zdyskontować weksel do redyskonta w NBP. Weksle mogą być oddawane w zastaw pełniąc wtedy

Funkcje prawa dewizowego

Prawo dewizowe pełni kilka ważnych funkcji, w tym funkcję reglamentacyjną, regulacyjną i kontrolną. Funkcja reglamentacyjna polega na stosowaniu ograniczeń dewizowych. W ostatnich latach zostały one nieco złagodzone. Niektóre z nich są bardzo rygorystyczne, inne mniej. Głównym i najbardziej dotkliwym ograniczeniem, jakie może zostać wprowadzone w systemie prawa dewizowego, jest zakaz posiadania i obrotu zarówno dewizami, jak i walutą obcą. W zależności od przyjętych rozwiązań w tym zakresie można wyróżnić zróżnicowane modele prawa dewizowego. Funkcja regulacyjna prawa dewizowego odnosi się do elastyczności wspomnianej dziedziny prawa. Obowiązujące prawo dość

Prawo dewizowe w Polsce

Prawo dewizowe jest to całokształt norm prawnych, które zajmują się regulowaniem zasad obrotu dewizowego. Normy te regulują uprawnienia i obowiązki osób, które posiadają wartości dewizowe i nimi dysponują. W ramach prawa dewizowego można wyróżnić trzy rodzaje norm, a mianowicie normy ustrojowe, materialne oraz proceduralne. Normy ustrojowe dotyczą uregulowania kompetencji organów administracji związanych z obrotem dewizowym. Normy materialne ustanawiają prawa i obowiązki adresatów, które nie są prawnie podporządkowane organom administracji i pozostają poza jej strukturą, w tym do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowo