Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl >Artykuły dla kategorii ‘Rynki finansowe

Alternatywne fundusze inwestycyjne – mniej bezpieczne?

Alternatywne fundusze inwestycyjne są funduszami, które nie spełniają restrykcyjnych wymogów wyznaczonych przez Dyrektywę UCITS IV odnoszącą się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania. Chodzi o wymogi kapitałowe, ostrożnościowe oraz związane z polityką inwestycyjną. W związku z tym AFI zostały poddane ograniczonej reglamentacji prawnej. Ich spółki zarządzające zostały objęte wymogami określonymi w odrębnej dyrektywie (AIFMD). Alternatywne fundusze inwestycyjne również są przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania gromadzącymi kapitał od wielu inwestorów. Wśród tego typu instytucji inwestycyjnych można wyróżnić zamknięte fundusze inwestycyjne, fundus

Cechy UCITS

UCITS jest to skrót od angielskiego określenia przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania. Pełna nazwa brzmi Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. Mogą one prowadzić wyłącznie działalność w zakresie zbiorowego inwestowania kapitału. Kapitał ten musi pochodzić jedynie od indywidualnych inwestorów. Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania nie mają szerokich możliwości inwestowania zgromadzonych środków, ponieważ po pierwsze, mogą one inwestować je w zbywalne papiery wartościowe i inne płynne aktywa finansowe, a po drugie, muszą kierować się zasadą rozproszonego ryzyka. W ten sposób Unia Europejska gwarantuje niejako bezpieczeństwo środ

Fundusze inwestycyjne na rynku UE

Prawo Unii Europejskiej niejednolicie reguluje działalność funduszy inwestycyjnych. Fundusze open – end fund nazywane w Polsce otwartymi funduszami inwestycyjnymi są dominujące i cieszą się największym zainteresowaniem wśród indywidualnych inwestorów. Należą one do grona przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania. Ramy ich działalności prawnej zostały wyznaczone przez krajowe przepisy prawne, po dostosowaniu ich do standardów określonych na poziomie Unii Europejskiej. Działalność spółek zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi również została uregulowana w prawie Unii Europejskiej. Metoda maksymalnej harmonizacji jest widoczna w odniesieniu do przeds