Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Podstawy finansów > Prawo dewizowe w Polsce

Nowa ustawa o obligacjach

20 lutego 2015 roku została ogłoszona nowa ustawa o obligacjach, która wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 roku. W ustawie określono zasady emisji, zmiany warunków emisji oraz wykupu, zbywania i nabywania obligacji. Ustawodawca określił krąg emitentów, którzy mają prawo do emisji obligacji. Należą do nich między innymi spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne oraz instytucje finansowe. Nowa ustawa o obligacjach nie znajduje zastosowania do obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski. Kwestie prawne związane z ich emisją zostały określone w odrębnych aktach normatywnych. Obligacja jest rodzajem papieru wartościowego emitowanym w serii. Jej istotą jest zobowiązanie emitenta do spełnienia wobec obligatariusza określonego świadczenia. Emitent jest zatem jego dłużnikiem. Obligatariusz jest to właściciel obligacji. Obligacje reprezentują prawa majątkowe, które są podzielone na określoną liczbę równych względem siebie jednostek.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.